Miniszterelnökség

A Miniszterelnökségi elismerések átadása az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója alkalmából a Várkert Bazár Rendezvénytermében 2016. március 11-én.


KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA ELÉRHETŐ ITT!

A díjazottak részére nagyobb felbontású fényképet tud biztosítani a Miniszterelnökségi Sajtóiroda, igény esetén, kérjük, írjon a FCYPJQqLBkxsRlpDZ7MNU02Yzc2FqdG9AbWUuZ292Lmh1 e-mail címre. Fotó: Képszerkesztőség


Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket adományozott,

melyeket megbízásából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter adott át:


a MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozatát


a nemzetközi uralisztika területén meghatározó, többek között a szociolingvisztikai vizsgálatok meghonosítására, illetve a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló kutatásokat is magába foglaló tudományos pályája, valamint nagyhatású oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként

dr. Bakró-Nagy Marianne-nak,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Finnugor és Nyelvtörténeti Osztálya vezetőjének és tudományos tanácsadójának, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának,


a kanadai magyarság érdekében végzett, a magyar kultúra megismertetését és népszerűsítését szolgáló sokrétű szervező munkája, valamint a Kárpát-medencei magyarok támogatása terén kivételesen odaadó és elkötelezett karitatív tevékenysége elismeréseként

Bessenyeiné Somorjai Ágnesnek,
a Kanadai Magyar Kulturális Tanács örökös tiszteletbeli elnökének,


a magyar szilárdtestfizikai kutatásokat meghatározó tudományos pályája, a tudománymenedzsment terén elért maradandó eredményei, valamint a fiatal tudósok utánpótlásának kinevelése érdekében végzett, odaadó oktatói és intézetvezetői munkája elismeréseként

 dr. Buka Ágnes Annának,
a fizikai tudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontja főigazgató-helyettesének, a Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet igazgatójának, tudományos tanácsadónak,


a nukleáris asztrofizika területén nemzetközi szinten is nagyra becsült kutatási eredményei, valamint a tudományos ismeretterjesztés és a természettudományos oktatás népszerűsítését szolgáló, sokrétű tudományszervező tevékenysége elismeréseként

dr. Fülöp Zsoltnak,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete tudományos tanácsadójának, volt igazgatójának,


nemzetközi szervezetekben folytatott, a határon túli magyarság jogérvényesítését célzó áldozatos tevékenysége, különösen a csángóföldi magyar nyelvoktatás, valamint a Kanadában élő magyar közösség érdekében végzett munkája elismeréseként

Komlóssy József Györgynek,
az Európa Tanács szakértőjének, a Közép-Kelet-Európai Nemzeti Kisebbségeket Támogató Tanács alelnökének,


kiemelkedő, nemzetközileg is nagyra becsült atomfizikai kutatásai, a világ több nagy szinkrotronja mellett használt spektrométerek tervezésében játszott meghatározó szerepe, valamint a fiatal tudósok nevelése és a magyar atomfizika nemzetközi kapcsolatainak erősítése terén végzett elsőrendű munkája elismeréseként

dr. Kövér Ákosnak,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete Atomfizikai Főosztálya vezetőjének és kutató professor emeritusának,


hazai és nemzetközi szinten is nagyra becsült, számos tudományos műhelyt és kutatási programot életre hívó tudományetikai, kutatásszervezői és tudománypolitikai tevékenysége, valamint  a népegészségügy, a közoktatás és a diplomácia területén egyaránt figyelemre méltó szakmai és társadalmi munkája elismeréseként

Oberfrank Ferencnek,
a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete ügyvezető igazgatójának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara címzetes egyetemi docensének, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár volt vezetőjének,


nemzetközi szinten is nagyra értékelt, főként a szilárdtestfizika és a transzmissziós elektronmikroszkópia területén kimagasló, több jelentős európai uniós kutatás-fejlesztési projektet is eredményező tudományos munkája elismeréseként

dr. Radnóczi Györgynek,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja tudományos tanácsadójának,


a talajfizika és az agroökológiai rendszermodellezés nemzetközi hírű szaktekintélyeként elért tudományos eredményei, főként a talajnedvesség és a növényi vízigény kapcsolatával foglalkozó kutatásai, a klímaváltozás várható hatásait előrejelző szimulációs modellalkalmazások fontos részét képező becslő egyenletek megalkotásának elismeréseként

dr. Rajkai Kálmán Lászlónak,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete Talajtani Osztálya vezetőjének, tudományos tanácsadónak,


az ültetvényszerű fatermesztésben alkalmazott technológiai eljárási rendszerek korszerűsítését is magába foglaló, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkája, illetve jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Rédei Károlynak,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete tudományos tanácsadójának, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke egyetemi tanárának,

a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozatát:

több évtizedes szerkesztői és kiadói munkája, a kisebbségkutatás terén végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként

dr. Cholnoky Győző Miklósnak,
a Kisebbségkutatás című folyóirat alapító főszerkesztőjének, a Lucidus Kiadó ügyvezető igazgatójának,


kiemelkedő szakmai-tudományos munkája, illetve a vajdasági magyar közösségért végzett önzetlen társadalmi munkája elismeréseként

dr. Dujmovics Ferencnek,
a Vajdasági Klinikai Központ nyugalmazott igazgatóhelyettesének, az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kara Kórélettan Tanszéke volt tanszékvezető egyetemi tanárának,


a koraújkori Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság kapcsolatrendszerének feltárására, a székely önkormányzatok fejlődésére és a fejedelemség kormányzattörténetére irányuló kutatásai, valamint a hazai és erdélyi magyar történettudomány együttműködését elősegítő, rangos szakmai munkája elismeréseként

dr. Oborni Teréznek,
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézete tudományos főmunkatársának,


a kőzettan és a geokémia területén elért tudományos eredményei, a határon túli magyar felsőoktatás újraindítását elősegítő, valamint a külföldi és határon túli magyar egyetemeken végzett, elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Szabó Csabának,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kőzettani és Geokémiai Tanszéke egyetemi docensének,

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát:

a politikatudomány területén, főként az erkölcs, a vallás és a hatalom összefüggései tekintetében jelentős tudományos munkája, valamint sokoldalú tudományszervező és publicisztikai tevékenysége elismeréseként

dr. Balázs Zoltánnak,
a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Politikatudományi Intézete tudományos főmunkatársának


a felvidéki magyarság társadalmi, politikai és kulturális életét meghatározó, több évtizedes közösségszervező és népművelő tevékenysége elismeréseként

Dániel Erzsébetnek,
a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás, a Csemadok Alapszervezet és a Szülőföldért Polgári Társulás Nána elnökének,


a bánsági magyar közösség megmaradása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége és példaértékű közéleti szerepvállalása elismeréseként

dr. Erdei Ildikónak,
a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatójának, a Temes Megyei Civil Tanács elnökének,


a vajdasági magyar közösség nyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

Fodor Istvánnak,
a Magyar Szó újvidéki napilap újságírójának,


a kárpátaljai kertészmérnök képzésben és a középiskolai környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként

Kohut Erzsébetnek,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docensének,


a Kárpát-medence késő rézkorával és kora bronzkorával kapcsolatos kutatásai, a Magyarország Régészeti Topográfiája kutatási program szervezőjeként végzett kiváló munkája, valamint jelentős régészeti leletmentésekben való közreműködése elismeréseként

Ködmönné dr. Bondár Máriának,
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézete tudományos főmunkatársának,


a felvidéki magyarság identitásának megőrzését és hagyományainak továbbörökítését szolgáló kultúraszervező és népművelő tevékenysége elismeréseként

Reicher Gellértnek,
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervezőtitkárának,

a MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT polgári tagozatát:

a világ számos pontjáról Magyarországra érkező tudósok és kutatók kényelmét szolgáló, odaadó vendéglátói munkája elismeréseként

Varga Erika Évának,
a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ, Domus Vendégháza vezetőjének.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III.11.) MvM rendelet alapján


YBL MIKLÓS-DÍJAT adományozott:

kiváló tér- és formaérzékről tanúskodó, letisztult forma- és egyedi gondolatvilágú építészi munkássága, egyetemi, főiskolai oktatói illetve szakmai ismeretterjesztő tevékenysége, valamint az építész szakmai közéletben való aktív szerepvállalása elismeréseként

Hőnich Henrik Györgynek,
az Architectura 2001 Bt. ügyvezetőjének,
(A díjat Hőnich Henrik György özvegye vette át.)


magas színvonalú építész alkotói, egyetemi oktatói és főépítészi munkássága, valamint az építészet jobb társadalmi elfogadtatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Lantay Attilának,
Székesfehérvár megyei jogú város főépítészének,


gazdag, értékmentő és értékteremtő építészeti munkássága, szakmai elhivatottsága, valamint főépítészként végzett tevékenysége elismeréseként

Viszlai Józsefnek,
Miskolc megyei jogú város volt főépítészének, a V+A Építész Iroda vezető tervezőjének;

MAGYARY ZOLTÁN-DÍJAT adományozott:

a közigazgatásban kifejtett több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége, valamint a Kormányhivatalnál megvalósuló európai uniós és hazai forrásból történő beruházások megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként

Csikós Sándornak,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya főosztályvezető-helyettesének,


a közigazgatási bürokráciacsökkentés előkészítésében és jogi kodifikációjában végzett vezető tevékenységéért, valamint a területi közigazgatás átalakításával és a hatósági eljárások szabályozásával kapcsolatos kimagasló szakmai munkája elismeréseként

dr. Horváth Tamásnak,
a Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Hatósági Szakigazgatási Főosztálya főosztályvezetőjének,


az új államtudományi képzések kifejlesztése és bevezetése érdekében kifejtett tevékenysége, valamint a közszolgálati jog kutatása és oktatása terén végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként

dr. Kiss Györgynek,
az MTA doktorának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánjának


a területi államigazgatás átalakításának előkészítése, megszervezése és végrehajtása terén végzett eredményes munkája, valamint az átalakítás megvalósításához szükséges jogszabályok megalkotása érdekében kifejtett kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként

dr. Pilz Tamásnak,
a Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkársága helyettes vezetőjének, a Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály főosztályvezetőjének,


a gyámügyi igazgatásban több mint három évtizeden át kiemelkedő színvonalon végzett munkája elismeréseként

Tóthné Bertók Ágnesnek,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya gyámügyi ügyintézőjének