Magyar érdemrend 2015.

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére –


a MAGYAR ÉRDEMREND
 nagykeresztje
polgári tagozata


kitüntetést adományozza

a pénzügyi életben betöltött meghatározó szerepe és a magyar gazdaság fellendítését elősegítő sokoldalú vezetői és támogatói tevékenysége elismeréseként
DR. CSÁNYI SÁNDOR, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója részére.Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére-


a MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata

kitüntetést adományozza

a magyar történelem- és társadalomtudomány területén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint diplomáciai, továbbá szerteágazó tudományos és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
DR. GRANASZTÓI GYÖRGY történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékének professor emeritusa részére,

az idősek életminőségének javítása érdekében végzett sokoldalú szakmai munkája és társadalmi szerepvállalása, az öregedés neuropszichiátriai összefüggéseit és társadalmi vonatkozásait vizsgáló tudományos, valamint jelentős pedagógiai tevékenysége elismeréseként
DR. IVÁN LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának alapítója és vezetője részére,

több évtizedes, kimagasló gyógyító, tudományos és egyetemi oktatói munkássága, valamint a hazai onkológiai ellátás fejlesztése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
DR. KÁSLER MIKLÓS onkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, tanszékvezető egyetemi tanár részére,

az államháztartás és a pénzügy-igazgatás területén végzett több évtizedes elkötelezett és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
DR. NASZVADI GYÖRGY jogász-közgazdász, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára részére,az Alkotmánybíróság elnökeként az alkotmányosság védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
DR. PACZOLAY PÉTER, az Alkotmánybíróság volt elnöke részére,

a kémiai neuroanatómia megalapozását jelentő kutatási eredményei, a róla elnevezett agyi mikrodisszekciós technika bevezetése, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként
PALKOVICS MIKLÓS Széchenyi-díjas orvos, anatómus, endokrinológus, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa részére,

a kémiai karcinogenezis, a rákprevenció, a biomonitorizálás és a kemoprevenció területén elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint oktatói, ismeretterjesztő és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
DR. TOMPA ANNA MÁRIA, az orvostudomány doktora, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészségtani Intézetének igazgatóhelyettese, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet tudományos igazgatója részére,

az enzimműködés molekulaszerkezeti alapon történő megértésének területén a fizika elveinek és módszereinek alkalmazásával új irányt mutató eredményei, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként
ZÁVODSZKY PÉTER Széchenyi-díjas biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa részére.


Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére –


a MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;

kitüntetést adományozza


több évtizedes pályafutása során klasszikus-romantikus balettekben és modern darabokban egyaránt kimagasló technikai tudással és páratlan drámaisággal megformált alakításai, valamint jelentős táncpedagógiai tevékenysége elismeréseként
ARADI MÁRIA, a Magyar Nemzeti Balett balettmestere, a Magyar Táncművészeti Főiskola címzetes tanára részére,

emblematikus jazz-zenekarával elért hazai és nemzetközi sikerei, jelentős előadó-művészi pályafutása, valamint a műszaki tudományok területén elért eredményei és pedagógiai tevékenysége elismeréseként
DR. BENKÓ SÁNDOR Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Benkó Dixieland Band együttes vezetője, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott adjunktusa részére,

a népességfogyás megállítása, a kívánt gyermekek megszületése, valamint a nagycsaládosok megsegítése érdekében számos társadalmi szervezetben végzett, több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként
DR. BENKŐ ÁGOTA, a Népesedési Kerekasztal koordinátora részére,a közigazgatásban végzett több évtizedes kimagasló színvonalú tudományos és oktatói munkája, valamint a közigazgatási jog tudományos igényű művelése és a jövő közigazgatási jogászképzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
DR. BÉRCESI FERENC, a Baranya Megyei Kormányhivatal nyugalmazott főigazgatója, címzetes egyetemi docens részére,

a magyar kémiai alap- és gyógyszerkutatás hírnevének fenntartásához való hozzájárulása, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
BLASKÓ GÁBOR Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Servier Kutatóintézet Zrt. ügyvezető igazgatója részére,

több évtizedes tudományos kutatói pályája, valamint az olasz–magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként
DR. CSORBA LÁSZLÓ történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense részére,

a magyarországi műemlékvédelem meghatározó személyiségeként végzett öt évtizedes munkája, valamint a régi épületek felújítását szolgáló kutatásokban folytatott iskolateremtő tevékenysége elismeréseként
DÁVID FERENC művészettörténész részére,a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén elért kiemelkedő, nemzetközileg is elismert egyetemi oktatói munkája, kutatási eredményei és publikációs tevékenysége elismeréseként
DR. FARAGÓ SÁNDOR okleveles erdőmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora részére,

a magyar labdarúgás történetében meghatározó, páratlanul sikeres sportolói és edzői pályafutása elismeréseként
GÖRÖCS JÁNOS labdarúgó részére,

a kutatóintézet igazgatójaként két évtizeden át lelkiismeretesen végzett vezetői és kutatásszervezői munkája, valamint jelentős hazai és nemzetközi kutatási projektek összehangolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
INZELT PÉTER SÁNDOR Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa részére,holland–magyar kapcsolatok fejlesztését, valamint hazánk jó hírének megőrzését szolgáló diplomáciai és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
JANKOVICH-DE JESZENICE JÓZSEF BÉLA, Magyarország hollandiai tiszteletbeli konzulja részére,az emigrációba kényszerült magyar alkotók között betöltött meghatározó szerepe, jelentős szépirodalmi, valamint irodalomtörténészi pályája elismeréseként
KIBÉDI VARGA ÁRON irodalomtörténész, költő, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja részére.az általa alapított, mára országossá vált segélyszervezet vezetőjeként a bajbajutottak megsegítése érdekében végzett fáradhatatlan és példaértékű munkája elismeréseként
LEHEL LÁSZLÓ, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója részére,kiemelkedő diplomáciai, valamint a keresztény hit és értékek megőrzését, illetve a magyar érdekek vatikáni és szlovéniai képviseletét szolgáló, támogató tevékenysége elismeréseként
MARIANO HUGO WINDISCH-GRAETZ, a Szuverén Máltai Lovagrend szlovéniai nagykövete részérea hazai orvos-, gyógyszerész- és egészségügyimérnök-képzésben végzett kimagasló oktató és iskolateremtő tevékenysége, valamint az érrendszer működésének és az érbetegségek kialakulásának kutatásában elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként
DR. MONOS EMIL, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetének professor emeritusa részére,Magyarország új választási rendszerének kiépítése, valamint a 2014-es választások törvényes lebonyolításának megszervezése érdekében végzett munkája elismeréseként
DR. PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke részére,a hazai pszichiátriában betöltött meghatározó szerepe, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint iskolateremtő pedagógiai tevékenysége elismeréseként
DR. PETHŐ BERTALAN pszichiáter, az orvostudomány doktora, filozófus, a Kodolányi János Főiskola Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet Pszichológia Tanszéke Posztmodernológiai Kutatóközpontjának alapító igazgatója részére,több évtizedes kiváló oktatói, oktatásszervezői és tudományos iskolateremtő tevékenysége, valamint a heterogén polimer rendszerek kutatása területén elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként
PUKÁNSZKY BÉLA vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének vezetője, a Műanyag- és Gumiipari Laboratórium csoportvezetője részére,több évtizedes kiemelkedő oktatói, kutatói és szakmai közéleti pályája, valamint a lovaskultúra népszerűsítése, illetve a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának sikeres európai akkreditációja érdekében végzett munkája elismeréseként
DR. SÓTONYI PÉTER TAMÁS állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár részére,a korszerű és európai színvonalú hazai pénzügyi felügyelet megteremtésében játszott meghatározó szerepe, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének folyamatos modernizálásával elért kimagasló eredményei és példaadó vezetői munkája elismeréseként
DR. SZÁSZ KÁROLY, a Semmelweis Egyetem kancellárja részére,jelentős színházi rendezői pályafutása, valamint az Evangéliumi Színház megalapítása és működtetése érdekében végzett sokrétű munkája elismeréseként
UDVAROS BÉLA rendező, az Evangélium Színház alapító igazgatója részére,a stressz és adaptáció sejt- és molekuláris szintű folyamatainak megismerését célzó kutatási eredményei, valamint a kutatói pálya népszerűsítése érdekében végzett jelentős tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
VÍGH LÁSZLÓ Széchenyi-díjas kutatóvegyész, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Straub Örökség Alapítvány elnöke részére