Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatára dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr 2011. március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából az alábbi kitüntetéseket adományozza, amelyeket dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter adott át a Néprajzi Múzeumban.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje:

Barátossy Jenő
mérnöknek, a Pécsi Tudományegyetem Polláck Mihály Főiskolai Kar címzetes főiskolai tanárának, a Pozsonyi Úti Református Egyházközség főgondnokának, több évtizedes alkotó, oktató-nevelő és társadalomépítő munkája, példaértékű életútja elismeréseként.

Dr. Czabán János
a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet professor emeritusának, a gazdaságtudományok terén végzett több évtizedes kutatói, jegyzetírói, oktatói-nevelői tevékenysége elismeréseként.

Dr. Fedor Tibor
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztálya vezetőjének, az egyházi ingatlanok tulajdonrendezése terén végzett két évtizedes tevékenysége elismeréseként.

Dr. Horkay Ferenc
az MTA doktorának, a Semmelweis Egyetem Szívsebészeti Klinika igazgatójának, egyetemi tanárnak, a szívsebészet területén végzett nemzetközileg is elismert tudományos, gyógyítói és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Dr. Horváth György
a Veszprém Megyei Bíróság ny. elnökének, a bírósági szervezet megújítása, működtetése érdekében végzett munkája, bírói, vezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.

Kuklay Antal
írónak, művészettörténésznek, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katolikus plébánosnak, az egyháztörténelem és a művészettörténet terén végzett példaértékű munkássága, életútja elismeréseként.

Dr. Merkely Béla
az MTA doktorának, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ igazgatójának, tanszékvezető egyetemi tanárnak, a kardiológia területén végzett nemzetközileg is számon tartott gyógyító, tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Dr. Prugberger Tamás
az MTA doktorának, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munka- és Agrárjogi Tanszék professor emeritusának, több mint négy évtizedes, a jogtudományok terén végzett tudományos, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.

Radnainé dr. Fogarasi Katalin
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság főtitkárának, a kegyeleti kultúra fejlesztésében végzett szervező tevékenységéért, különösen a nemzeti sírkert, valamint a nemzeti és történeti emlékhelyek, síremlékek, emlékművek létesítésében szerzett érdemei elismeréseként.

Dr. Szűcs Zoltán
református püspöknek, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és a Selye János Egyetem vendégprofesszorának, a tengerentúli magyarságot szolgáló, annak érdekében végzett lelkészi, oktatói munkássága, életútja elismeréseként.

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára 2011. szeptember 26-án, a Grazban megrendezett Liszt-koncert alkalmával átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét
Rudolf Roth
-nak, a Magyar Köztársaság stájerországi tiszteletbeli konzuljának, a Roth cégcsoport tulajdonosának és ügyvezető igazgatójának, a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a kulturális csere előmozdítása, valamint a tehetséges magyar fiatalok ausztriai tanulási lehetőségeinek megteremtése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata:

Ablonczy László
újságírónak, kritikusnak, a magyar színházi kultúra gazdagításáért, irodalmi igénnyel megírt színészportréiért, a határoktól független magyar kultúra érdekében végzett sokoldalú munkásságáért.

Bajzák Erzsébet M. Eszter
a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet vezetőjének, a közoktatás területén végzett több évtizedes munkája, szakmai-közéleti és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Bedő György
a Kairosz Kiadó vezetőjének, a nemzeti és keresztényi értékek fennmaradásához és megújulásához tevőlegesen hozzájáruló, több évtizedes könyvkiadói tevékenysége elismeréseként.

Bessenyeiné Somorjai Ágnes
a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnökének a kanadai magyarság körében, annak érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Farkas Olivér
a Szent István Társulat igazgatójának, az egyetemes és a keresztény szellemiségű könyvpiac megújításáért végzett tevékenysége elismeréseként.

Dr. Hajdú Zoltán
írónak, több évtizedes, az Erdélyben élő népek életét és hagyományait bemutató írói és dokumentumfilmes munkájáért, valamint a néprajz és a kultúrantropológia terén végzett tevékenysége elismeréseként.

Dr. Kerényi Lajos
Esztergom-Budapest Főegyházmegye plébánosának, áldozatos életútja elismeréseként.

Dr. Kertész Ádám
az MTA doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézete tudományos osztályvezetőjének, egyetemi tanárnak, a természetföldrajz területén végzett nemzetközileg is számon tartott tudományos, oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

Dr. Kiss Ákos Levente
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály ny. osztályvezető főorvosának, több mint négy évtizedes példaértékű gyógyító és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Dr. Kiss Andor
főesperesnek, nyugalmazott parókusnak, a görög katolikus hagyományok megőrzése érdekében végzett munkája, több évtizedes áldozatos egyházközségi tevékenysége elismeréseként.

Korsós István
ny. református lelkésznek, több évtizedes lelkipásztori munkája, karitatív tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként.

Dr. Kránitz Mihály,
az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet elnökének, a különböző felekezetek, vallások közötti párbeszéd folytatása, a vallásszabadság érvényesülése érdekében végzett tevékenysége, oktatói, nevelői és vezetői munkássága elismeréseként.

Dr. Párdányi Miklós,
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatójának, példaértékű közösség- és iskolaszervező munkája, oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Punk M. Gemma,
a Ciszterci Nővérek Regina Mundi monostora apátnőjének, példaértékű életútja elismeréseként.

Dr. Puskely Mária,
szerzetesnek, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Középkori és Kora Újkori  Magyar Történeti Tanszék, Gál Ferenc Teológiai Főiskola egyetemi tanárának, a magyar egyháztörténet közérdeklődésre számot tartó bemutatásáért, több évtizedes oktatói tevékenységéért.

Szilágyi István Levente,
a Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgató Tanácsa elnökének, kiemelkedő és áldozatos közéleti tevékenysége elismeréseként.

Dr. Tóth Albert
református lelkésznek, a Kárpát-medence magyar reformátusságának nemzeti és lelki egysége megteremtése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Weisz Péter,
a Jupet Family Bt. ügyvezetőjének, a felekezetek közötti párbeszéd elmélyítése, a határokon és a felekezeteken átívelő magyar-magyar találkozók megszervezése érdekében végzett munkája elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt:

Benkóczy Zoltán
a Budapesti Operettszínház színművészének,

Deutsch Gábor
az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem egyetemi tanárának,

Görbe László
a Szent Margit Gimnázium igazgatójának,

Hajnal Csaba
az MKB Veszprém Kézilabda Club ügyvezető elnökének,

dr. Horváth Attila
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék egyetemi docensének,

Kocsi György
plébánosnak, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola prefektusának, főiskolai docensnek és teológia tanárnak,

Komáromi Gabriella
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Iratkezelési Főosztálya vezetőjének,

Lackovits Emőke
muzeológusnak, néprajzkutatónak,

Matuska Márton
a Magyar Szó c. vajdasági napilap ny. szerkesztőjének,

dr. Palik Edit
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányiroda főosztályvezetőjének,

Birkásné dr. Pápay Judit
a pszichológia és neveléstudomány doktorának, ny. igazgatónak,

dr. Rumszauer János
erdőmérnöknek, a Kereszténydemokrata Néppárt Somogy megyei választmánya örökös, tiszteletbeli elnökének,

Szabó Imre
ny. sárbogárdi lelkésznek,

dr. Szegedi László
a tápiósülyi Római Katolikus Plébánia plébánosának, püspöki tanácsosnak,

Turcsány Péter
a Kráter Műhely Egyesület Könyvkiadó vezetőjének,

Varga László
ny. református lelkésznek,

Várnai Péter,
a Budapest XIII. kerületi Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Plébánia plébánosának.

 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt:

Bolláné Sütő Hajnalka
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli Főosztálya számviteli osztályvezetőjének,

Szalai Józsefné
Csurgó Város Polgármesteri Hivatala szociális főelőadójának.

 

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter 2011. március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából az alábbi miniszteri elismeréseket adományozza.

Batthyány Lajos-díj:

Pintér Imréné
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Szakpolitikai és Nemzetközi Főosztály vezető-főtanácsosának a magyar-német kétoldalú együttműködések fejlesztésében nyújtott magas színvonalú fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként.

 

Huzamos időn át végzett szakmai munkája, valamint a minisztérium eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerzett érdemei elismeréseként

miniszteri elismerő oklevélben részesül:

Bárdosné Miklós Zsuzsanna
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Iratkezelési Főosztály főmunkatársa,

dr. Bege Krisztina
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője,

dr. Bodnár Gergely
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály főosztályvezető-helyettese,

dr. Davidovics Krisztina
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Eljárási Szabályozási Főosztály főosztályvezetője,

dr. Hadászi Gabriella
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály osztályvezetője,

Hegyi László
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság főosztályvezető-helyettese,

Jackliné dr. Murguly Mónika
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Titkárság kormánytanácsadója,

Kovács Lászlóné
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Biztonsági Felügyelet főelőadója,

Mészáros Dénesné
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Iratkezelési Főosztály ügykezelője,

Nagy Bercel
főosztályvezető, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárság titkárságvezetője,

Piros Zsuzsanna Judit
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály osztályvezetője,

Ráczné Bíró Éva
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányiroda címzetes főmunkatársa,

Rentkóné Mayer Viktória
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Személyügyi és Biztonsági Főosztály főosztályvezetője,

dr. Sipos-Szabó Zsanett
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Főosztály főosztályvezető-helyettese,

dr. Somogyi-Lovas Beatrix
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárság osztályvezetője,

dr. Szegedi Krisztián
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztály főreferense,

Tihanyi Norbert
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Biztonsági Felügyelet elektronikus biztonsági főreferense,

dr. Wetzel Tamás
miniszteri biztos, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály főosztályvezetője.