Miniszterelnökség

- KAPCSOLÓDÓ KÉPGALÉRIA -


Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt
tisztelgő nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
állami kitüntetéseket, Ybl Miklós-díjakat, Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díjakat, Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjakat, Batthyány Lajos-díjat és Magyary Zoltán-díjakat adott át

2017. március 14-én.


Orbán Viktor miniszterelnök úr előterjesztésére
Áder János köztársasági elnök úr
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából


a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta


hosszú évtizedeken át tartó elkötelezett és lelkiismeretes, különös tekintettel az „1956-2016 – a Magyar Szabadság Éve” programsorozat protokollfőnökeként végzett, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként

Ambrus Jenő
miniszteri főtanácsadónak, korábbi miniszterelnöki protokollfőnöknek;


a székelyföldi felsőfokú oktatás megteremtéséhez a gazdaságtudományi képzés megszervezésével és fejlesztésével hozzájáruló tevékenysége, valamint sokrétű oktatói munkája elismeréseként

dr. Bakacsi Gyulának,
a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara kutatóprofesszorának, a Budapesti Corvinus Egyetem volt tanárának, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Üzleti Tudományok Tanszéke volt tanszékvezető professzorának;


a nyelvészet számos területére kiterjedő tudományos pályája, valamint a magyar helyesírási szabályzat korszerűsítésében és legújabb kiadásának megvalósításában végzett szakmai irányító munkája elismeréseként

dr. Keszler Borbála
nyelvésznek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága volt elnökének, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszéke professor emeritájának, a Magyar Nyelvőr főszerkesztőjének;


számos nemzetközileg is jegyzett kiállítás megrendezése mellett a magyar művészettörténet-tudományt a XX. századi képző- és iparművészet jeles hazai alkotóinak életművét bemutató publikációival gazdagító, kimagasló szakmai pályája elismeréseként

Kratochwill Mimi
Bánffy Miklós-díjas művészettörténésznek, a Műcsarnok egykori külügyi csoportvezetőjének, a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Művészeti Alap volt tanácsadójának;


az atom- és molekulafizika területén elért eredményei, elsősorban az atomi és molekuláris ütközések alapvető megértéséhez hozzájáruló jelentős kísérleti és elméleti kutatásai, valamint a nemzetközi és a hazai tudományos életben egyaránt kiemelkedő tudományszervező tevékenysége elismeréseként

dr. Sulik Béla János
fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete tudományos tanácsadójának;


a társadalomföldrajzi kutatások területén elért kimagasló, számos területre kiterjedő eredményei, valamint a hazai és külhoni magyar nyelvű tudományos utánpótlás-nevelés iránt elhivatott oktatói munkája elismeréseként

dr. Süli-Zakar István
földrajztudósnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Földtudományi Intézete Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke professor emeritusának, a Károly Róbert Főiskola Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézete Turizmus és Területfejlesztési Tanszéke címzetes főiskolai tanárának. (Dr. Süli-Zakar István néhány nappal ezelőtt elhunyt. Halála előtt még örömmel értesült a részére adományozott kitüntetésről. A kitüntetést családja egy későbbi alkalommal veszi át).


Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta


a szociolingvisztika jeles kutatójaként végzett, főként a két- és többnyelvű közösségek szabad nyelvhasználatára és a veszélyeztetett nyelvek megmentésére irányuló nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő emberek nyelvhasználatának kutatása területén elért eredményei elismeréseként

dr. Bartha Csilla
nyelvésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete tudományos tanácsadójának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszéke habilitált egyetemi docensének;


a mikroelektronikai eszközök technológiájának kutatása, valamint a mikrotechnológiai kutatás-fejlesztés szervezése és irányítása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Battistig Gábor

villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete tudományos főmunkatársának, az Intézet Mikrotechnológiai Osztálya vezetőjének;


a város és a térség egyházi, kulturális és sportéletének fejlesztését szolgáló, sokrétű és önzetlen támogató tevékenysége elismeréseként
Bánfi Péter Jánosnak,

a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség világi vezetőjének, felügyelőjének, a Dominó Trans Kft. alapítójának és nyugalmazott ügyvezetőjének;


a magyar felsőoktatás palettáján egyedülálló intézmény létesítése és sikeres működtetése érdekében végzett elkötelezett munkája elismeréseként

dr. Horváth Józsefnek,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkárának;


a település- és társadalomföldrajz területén végzett sokrétű, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos kutatómunkája, valamint aktív szakmai közéleti és szakértői tevékenysége elismeréseként

dr. Timár Judit
földrajztudósnak, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék docensének;


Szentkuthy Miklós irodalmi hagyatékának gondozása terén meghatározó munkája, valamint jelentős irodalomtörténeti publikációs tevékenysége elismeréseként

Tompa Máriának,
a Szentkuthy Miklós Alapítvány kuratóriumi elnökének.


Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta


az elnyomó kommunista rendszer elleni bátor kiállása, és a későbbi megtorlás idején tanúsított hősiessége elismeréseként

Benyák Nándor
nyugalmazott pedagógusnak, egykori Gulag-fogolynak;


a hatáskörébe tartozó települések érdekében több évtizeden át magas szakmai színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként

Boróka Lászlónak,
Felsőpetény, Nőtincs és Ősagárd községek nyugalmazott körjegyzőjének;


a település fejlődése érdekében végzett eredményes közéleti tevékenysége elismeréseként

Farkas Jánosnénak,
Magyarcsanád község volt polgármesterének;


a Könyvtár integrált informatikai rendszerének sikeres működtetése és folyamatos megújítása érdekében végzett munkája, valamint a tudományos digitális információkhoz való szabad hozzáférést szervező nemzetközi és hazai mozgalmakban való aktív és meghatározó részvétele elismeréseként

Holl András
csillagásznak, informatikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja informatikai főigazgató-helyettesének;


több mint két évtizedes, eredményes településvezetői munkája elismeréseként

Horváth Lajosnak,
Királyhegyes község polgármesterének;


a kommunista diktatúra következtében gyermekként és fiatalemberként átélt megpróbáltatásokat követően szülőföldjére hazatérve anyanyelvét és identitását felnőttként visszaszerző, példaadó emberi tartása elismeréseként

Horváth László
nyugalmazott olajipari szakmunkásnak, egykori Gulag-fogolynak;


a minőségi épített környezet megvalósítása mellett a magyar városépítészeti kultúra megőrzését is szolgáló, számos dél-alföldi település rendezési tervét magába foglaló, magas színvonalú munkája elismeréseként

Kiss Lajos
építésznek, vezető tervezőnek;


a magyar történettudomány vezető folyóiratának szerkesztőjeként a lap magas szakmai színvonalának biztosítása mellett a digitális változat megteremtése és gondozása terén is meghatározó, több évtizedes munkája elismeréseként

dr. Pál Lajos
történésznek, a Magyar Történelmi Társulat „Századok" című folyóirata felelős szerkesztőjének;


Komárom-Esztergom megye több településén a helyi önkormányzatok működését segítő, sokrétű és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

Szallerbeck Kornél Fendálnak,
Esztergom Város Önkormányzata Pénzügyi Osztálya volt vezetőjének, a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás nyugalmazott gazdasági vezetőjének;


a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradása, valamint anyanyelvének és kultúrájának megőrzése iránt kivételesen elhivatott, példaértékű közéleti szerepvállalása és publikációs tevékenysége elismeréseként

Tóth Istvánnak,
Magyarország nyugalmazott beregszászi főkonzuljának, a „Pro Minoritate" című kisebbségpolitikai folyóirat alapító főszerkesztőjének.


Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta


Békés megye területfejlesztése, illetve gazdasági és turisztikai fejlődése érdekében végzett munkája, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként

dr. Glózik Klára Erzsébetnek,
a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar főiskolai docensének.


Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
Ybl Miklós-díjak, Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díjak, Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjak, Batthyány Lajos-díj és Magyary Zoltán-díjak átadására került sor.


Ybl Miklós-díj a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó - építészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható.

Lázár János miniszter úr
Ybl Miklós-díjat adományozott


magas színvonalú, a magyarországi kistelepülések helyi léptékéhez igazodó "kézműves" építész alkotói munkássága, valamint a magyar organikus építészet megteremtése, fennmaradása és megújulása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Bata Tibor
építésznek, Makovecz Imre tanítványának, a Kvadrum építész-műhely alapítójának;


következetes, kiváló tér- és formaérzékről tanúskodó, letisztult formavilágú építészeti munkássága, valamint Lechner Ödön szellemi és fizikai örökségének méltó ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként

Demeter Nóra, DLA építésznek;


magas színvonalú, a tradíció és innováció egyensúlyának keresésére irányuló építészeti munkássága, az építészeti minőség iránti elkötelezettsége, valamint egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként

Kovács Csaba
építésznek;


értékmentő és értékteremtő, a hagyományt, a történeti karaktert és a modernséget ötvöző építész alkotói munkássága, szakmai elhivatottsága, valamint főépítészként végzett tevékenysége elismeréseként

Varga Csaba
építésznek, Nagymaros főépítészének;


a magyarországi minőségi villaépítészetben végzett több évtizedes alkotói munkássága, értékmentő, értékteremtő tervezői hozzáállása elismeréseként

Vonnák Jánosné Tanos Márta
építésznek.


A Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

Lázár János miniszter úr
a Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díjat adományozta


az évtizedek óta töretlen lelkesedéssel végzett műemléki felügyelői munkájáért és példamutató erkölcsi hozzáállásáért, a műemlékvédelmi szakma legmagasabb színvonalú elméleti és gyakorlati műveléséért, oktatói és konzultációs tevékenységéért

Czeglédyné Levárdy Henriette
építészmérnöknek, műemlékvédelmi szakmérnöknek;
 

a történeti kertek védelmének elméleti és módszertani megalapozásában vállalt szerepéért, magas színvonalú tervezői munkásságáért, oktatói és publikációs tevékenységéért, valamint a történeti kertek védelmében kifejtett társadalmi aktivitásáért

dr. Szikra Éva
táj- és kertépítész mérnöknek, műemlékvédelmi szakmérnöknek, a mezőgazdasági tudományok kandidátusának.


A Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj a régészeti örökség védelme érdekében végzett kimagasló, a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű régészeti szakmai tevékenység elismeréseként adományozható.

Lázár János miniszter úr
a Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjat adományozta


négy évtizedes elkötelezett régész-szakmai munkásságáért, a római kori Scarbantia topográfiájának kutatásában elért eredményeiért, valamint publikációs, oktatói és nyugállományba vonulását követően is aktív tudományos és tudományszervező tevékenységéért

dr. Gömöri János
régésznek;


több mint négy évtizedes örökségvédelmi munkásságáért, a szakterületre vonatkozó jogszabályok előkészítése során végzett tevékenységéért, a régészeti topográfiai kutatás és terepbejárás módszertanának kidolgozásáért, valamint a régészeti lelőhelyek közhiteles nyilvántartásának létrehozása érdekében végzett meghatározó jelentőségű munkája elismeréseként

dr. Jankovich-Bésán Dénes
régésznek.


A Batthyány Lajos-díj kiemelkedő közigazgatási életmű elismeréseként adományozható a Miniszterelnökség tevékenységét segítő személynek.

Lázár János miniszter úr
Batthyány Lajos-díjat adományozott


a magyar közigazgatásban és felsőoktatásban szerzett elévülhetetlen érdemeiért, különösen a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozása, valamint az intézet nemzetközi tudományos kapcsolatai érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

dr. Marinovich Endrének,
a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgató-helyettesének.


A Magyary Zoltán-díj a közigazgatásban végzett magas színvonalú kormánytisztviselői szakmai munka, illetve a közigazgatással összefüggő, annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

Lázár János miniszter úr
Magyary Zoltán-díjat adományozott


a köz szolgálatában végzett, több mint három évtizedes kiemelkedő színvonalú szakmai munkája és több mint két évtizedes vezetői tevékenysége elismeréseként

dr. Balogh Zoltánnénak,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal volt főigazgatójának;


közigazgatási szakterületen végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, az államigazgatás reformjának sikeréhez való hozzájárulásáért, valamint eredményes gyakorlati munkavégzése és vezetői tevékenysége elismeréseként, közigazgatási életpályája lezárása alkalmából

dr. Hardy Ferenc Gábornak,
Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala volt hivatalvezetőjének;


a területi közigazgatásért több évtizeden át, elhivatott szakmai elkötelezettséggel végzett kiemelkedő munkássága, különösen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főigazgatójaként végzett tevékenysége elismeréseként

Vasas Lászlóné dr.-nak, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főigazgatójának;


a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya vezetőjeként a hazai népszámlálások irányítása, végrehajtása és az adatok hasznosítása érdekében végzett három évtizedes vezetői, szakértői és tudományos tevékenysége elismeréseként

Waffenschmidt Jánosnénak,
a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya nyugalmazott főosztályvezetőjének.